Menu
Home Page

CEFNPrimary School

Home Page

Cefn Primary School

Learning For Life
E

Cymraeg

Annwyl Riant,

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a chydweithwyr y byrddau iechyd wedi bod yn gweithio’n galed i gynorthwyo rhieni yn ystod y pandemig Coronafeirws. Mae cyfle i chi nawr i fynd at gyrsiau dwyieithog, rhad ac am ddim ar-lein, sy’n cwmpasu:

 

    1. Deall Beichiogrwydd, Esgor, Geni a’ch Babi – cwrs ar-lein ar gyfer pawb sy’n gysylltiedig â’r babi (Mamau, Tadau, Teidiau a Neiniau, ffrindiau a pherthnasau).  Ysgrifennwyd gan Fydwragedd Cofrestredig a Gweithwyr Proffesiynol y GIG
    2. Deall eich Babi – Cwrs ar-lein ar gyfer pawb sy’n gysylltiedig â’r babi, yn eich cynorthwyo chi a’r newydd-ddyfodiad.  Ysgrifennwyd gan Seicolegwyr, Seicotherapyddion ac Ymwelwyr Iechyd
    3. Deall eich Plentyn – Cwrs poblogaidd ar-lein am fod y rhiant, y taid neu’r nain neu’r gofalwr gorau.  Cwrs sydd wedi ennill gwobrau, gyda chynnwys y gellir ymddiried ynddo
    4. Deall Ymennydd eich Mab neu’ch Merch yn eu Harddegau (cwrs byr) – yn egluro beth sy’n digwydd i’r ymennydd yn ystod y glasoed, a sut mae hyn yn egluro rhai o’r newidiadau y gallech fod wedi sylwi arnynt yngl┼Ěn â’u hymddygiad

 

Mae’r cyrsiau ar-lein hyn yn darparu gwybodaeth i ddefnyddwyr am y cerrig milltir datblygiadol ac emosiynol ar gyfer deall eu plentyn mewn ffordd ddifyr, diogel ac addysgiadol, ac maent yn seiliedig ar y dull Solihull sy’n seiliedig ar dystiolaeth y mae llawer o weithwyr iechyd proffesiynol yn ei defnyddio.

 

Ar ôl eu lansio’n llwyddiannus ledled Gogledd Cymru, mae’r adnoddau hyn bellach yn rhad ac am ddim ac yn dod ar gael yn ddwyieithog i bawb yng Nghymru sy’n gofalu am blant 0-18 oed. Gallant helpu rhieni, teidiau a neiniau a gofalwyr adnabod emosiynau ynddyn nhw’u hunain a’u plentyn, a gweld sut gallant effeithio ar ymddygiad. Mae’r cyrsiau eisoes wedi helpu llawer o rieni a gofalwyr gynyddu’u hyder yn eu sgiliau rhianta, ac wedi arwain at gartrefi tawelach a hapusach i bawb.

 

I fynd at y cyrsiau, cliciwch ar y ddolen hon www.inourplace.co.uk  a nodwch y cod NWSOL os ydych chi’n byw yng Ngogledd Cymru, a’r cod SWSOL os ydych chi’n byw yn Ne Cymru, i greu eich cyfrif a chael eich mynediad am ddim at y cwrs o’ch dewis.

 

Mae cyrsiau Dull Solihull [Solihull Approach] yn seiliedig ar dystiolaeth ac wedi’u hachredu gan yr Adran Addysg; eu nod yw gwella iechyd a lles emosiynol drwy gefnogi perthnasoedd (www.solihullapproachparenting.com).

 

Gobeithiwn y byddant o gymorth i chi, yn enwedig yn y cyfnod heriol hwn.  

.
Top